Beslutningsprosesser ved oppgradering

SINTEF FAG 20

Omfattende oppgradering av eneboliger er et viktig skritt mot en mer energieffektiv bygningsmasse i Norge. Denne rapporten beskriver drivere og barrierer for oppgradering og energieffektivisering. Dataene ble innhentet gjennom dybdeintervjuer av huseiere.

De største barrierene for energioppgradering var: utfordringer med informasjonsinnhenting, lavt kunnskapsnivå i byggebransjen om tekniske løsninger og byggetekniske detaljer, høye kostnader, vanskelig tilgjengelige materialer og produkter.

De største motivasjonsfaktorene var økt bokomfort, generelt behov for oppgradering, strømsparing og lavere strømregning. Motivasjonsfaktorene viser at energieffektivisering ofte er en «bi-effekt» når tiltak settes i gang i hus som er modne for oppgradering.